Etični kodeks NK Laby's Mengo 28

1.     SPLOŠNE DOLOČBE

Etični kodeks NK MENGO 28 je kodeks obnašanja in ravnanja ki postavlja standarde vedenja, poudarja skupne vrednote, nudi nevtralni okvir za reševanje konfliktov in je hkrati podlaga za izključitev tistega, ki se zapisanih načel ne drži, jih ne spoštuje.

Etični kodeks je namenjen spodbujanju moralne in etične drže članov, ter urejanju odnosov med njimi. K članom poleg nogometašev, prištevamo tudi njihove skrbnike oz. zakonite zastopnike, funkcionarje kluba, trenerje in strokovno osebje. 

Etični kodeks vsebuje temeljna načela, ki opredeljujejo vedenje članov v odnosu do drugih športnih ekip, navijačev, pokroviteljev in širšega družbenega okolja. Opredeljuje tudi odnos do dela in delovnega okolja, osebne in skupne moralne norme, običaje in rituale. 

2.     NAČELA ETIČNEGA KODEKSA

Načela etičnega kodeksa izhajajo FAIR PLAY-a, ki je sinonim za splošne moralne norme in humanost v odnosih v vseh dejavnostih, ne samo v športu. Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in ravnotežen razvoj, podpiramo načela    Zavoda za fair play in strpnost v športu. 

NAČELA ZA ŠPORTNIKE 

 1. Sodelujem, ker uživam v športu in vem, da zmaga ni vse!
 2. Spoštujem svoje tekmece, saj brez njih ni športa!
 3. Igram v skladu s pravili igre in v duhu fair playa!
 4. S svojimi dejanji ne ogrožam tekmecev!
 5. Tekmujem po svojih najboljših močeh!
 6. Dostojno se obnašam tako ob zmagi kot ob porazu!
 7. Spoštujem odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev!
 8. Obsojam uporabo nedovoljenih poživil!
 9. Varujem čisto in naravno okolje!
 10. Širim ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja.

 NAČELA ZA MLAJŠE KATEGORIJE

 ŠPORTNIK

 1. Vedno igram po pravilih!
 2. Trudim se po svojih najboljših močeh!
 3. Upoštevam odločitve sodnika!
 4. Izogibam se prepiru in pretepu!
 5. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 6. Priznam svoje napake!
 7. Pazim kako se izražam!
 8. Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
 9. Zabavam se - šport je igra!
 10. Športniki smo prijatelji! 

TRENER

 1. Pedagoška načela postavljam pred rezultatsko uspešnost!
 2. Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo mladi športniki tudi druge interese in obveznosti.
 3. Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
 4. Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni as!
 5. Želim, da je otrokovo doživetje športa pozitivno in ne pretiravam s tekmovalnostjo!
 6. Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
 7. Skrbim za varnost pri športu in uporabljam otrokom primerne metode dela!
 8. Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od otrok!
 9. Sodelujem s starši v dobro vseh otrok!
 10. Zavedam se, da sem zgled otrokom in to tudi upoštevam! 

STARŠI

 1. Otroka ne silim v šport!
 2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
 3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
 4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
 5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec,če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
 6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
 7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
 9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
 10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti. 

ORGANIZATOR

 1. Vsi otroci imajo enake možnosti sodelovanja, ne glede na njihove sposobnosti!
 2. Šport otrok ni sredstvo za zabavo gledalcev!
 3. Šport je otrokom vrsta igre in to tudi omogočam!
 4. Skrbim za primernost in varnost športnega prizorišča!
 5. Pravila in tekmovalne zahteve prilagodim otrokovi razvojni stopnji in sposobnostim!
 6. Vsem sodelujočim podelim enake nagrade ali priznanja!
 7. Spodbujam trenerje in sodnike, da delujejo vzgojno!
 8. Navijanje gledalcev naj bo pozitivno naravnano in namenjeno vsem otrokom! 

3.     PRAVILNIK OBNAŠANJA IN OBVEZNOSTI IGRALCEV

 TRENING 

 1. Treningi potekajo v vsakem vremenu. O morebitni odpovedi vas obvesti trener.
 2. Termini treningov so določeni vnaprej in so objavljeni na spletni strani kluba. 
 3. Prisotnost na treningu je zaradi zagotavljanja učinkovitosti le tega OBVEZNA. Morebitno odsotnost je potrebno javiti trenerju pred začetkom treninga.
 4. Pravočasno prihajanje na trening je sestavni del treninga. Igralci naj prihajajo na trening vsaj 15 minut pred pričetkom. Za prevoz otroka na trening so odgovorni starši.
 5. Igralci naj pridejo na trening normalno oblečeni in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.
 6. Igralci naj za trening oblečejo športno opremo. Športno opremo predstavljajo nogometni čevlji, ščitniki, nogavice za ščitnike, kratke hlače, majica. V primeru slabega vremena v športno opremo sodijo tudi  trenirka, vetrovka, kapa in rokavice.
 7. Pred treningom igralci obvezno snamejo ves nakit in ostale modne dodatke (verižice, zapesnice, ure, …), ter izpraznijo usta (bonboni, žvečilni gumiji, …). Za izgubljene oz. ukradene predmete v klubskih prostorih NK Mengo 28 ne odgovarja.
 8. Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče igralci prinašajo le v bidonih!
 9. V slačilnici je zahtevan red in disciplina, osebna oblačila je potrebno pred treningom zložiti, slačilnico pa se ne sme zapustiti brez dovoljenja trenerja. Namerno poškodovanje klubske lastnine spada med prekrške pravil kluba, zato vso škodo poravna povzročitelj.
 10.  Uporaba mobilnih telefonov v garderobi in na treningu ni dovoljena!
 11. V času vadbenega procesa staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen!
 12. Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci, razen v izjemnih primerih. 
 13. Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Če mora igralec predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti obvesti trenerja pred začetko vadbe. Trenerja je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v klubskih prostorih.
 14. Trener je v času treninga zadolžen za otroke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Med treningom se igralci držijo navodil trenerja, ki jih lahko ob neizpolnjevanju navodil in nediscipliniranosti odstrani s treninga. 

TEKME 

 1. Igralci prihajajo na zbor pred tekmo pravočasno. Če se igralec, ki je bil planiran za tekmo, iz kakršnegakoli razloga ne tekme more udeležiti, mora obvestiti trenerja najkasneje dan pred tekmo.
 2. Zbor igralcev pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi na tekmo. V pripravo sodi preoblačenje, dajanje navodil in napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev.
 3. Na vseh tekmah morajo igralci uporabljati uradno klubsko opremo.
 4. V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz klub, za vse ostale tekme pa starši sami zagotovijo prevoz.  V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani NK Mengo 28 pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.
 5. O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posameznega igralca ter o načinu igre določa izključno trener, ki ne sprejema nasvetov s strani staršev. V primeru nestrinjanja je možen pogovor s trenerjem ali vodstvom kluba.

ČLANARINA IN VADNINA 

 1. Izvršni odbor kluba pred sezono določi letno članarino in mesečno vadnino za tekočo tekmovalno sezono. 
 1. Vadnino in članarino pobira trener, ki vodi evidenco ter seznam plačnikov. V primeru odsotnosti (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna mesečna vadnina. V primeru odsotnosti igralca cel mesec in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka pa se plača polovična vadnina. Vadnina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba. 

NASTOPANJE IGRALCEV ZA DRUGE KLUBE 

 1. V primeru, da si drug klub želi, da igralec NK Mengo 28 nastopi za njihovo ekipo na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen trener in dati pozitivno mnenje o zadevi. V primeru, da  igralec brez vednosti matičnega kluba nastopi za drug klub, se dejanje smatra za kršenje klubskih pravil. 
 1. V primeru, da igralce oziroma njihove zastopnike kličejo trenerji ali predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čim prej obvesti trenerja, ta pa vodjo strokovnega sveta NK Mengo 28.     

OBVEZNOSTI STARŠEV, KATERIH OTROCI SO IGRALCI

NK MENGO 28 O ŠPORTNEM NAVIJANJU IN OBNAŠANJU (Izjava) 

1.

Na vsaki tekmi ali treningu, ki jih bom obiskal/a se bom dostojno vedel/la in športno vzpodbujal/a za trud, znanje in uspeh tako svojega otroka, kot celotno ekipo. Prav tako ne bom žaljiv/a do ekip tekmecev, njihovih trenerjev, funkcionarjev in spremljevalcev na tribuni ter sodnikov. 

2.

Pri navijanju bom spoštoval/a način Fair playa ter se po njih ravnal/a. V tej zvezi bom spoštoval/a in upošteval/a navodila trenerjev, tehničnega vodje in ostalih odgovornih pri klubu, glede načina športnega obnašanja in navijanja ob igrišču. 

3.

Zavedam se, da tudi kot navijač zastopam in predstavljam NK MENGO 28 in slovenski šport ob igrišču kot izven njega. 

4.

V sredstvih javnega obveščanja ne bom negativno govoril/a o delu in odnosu trenerja, ter članov vodstva kluba, če tega problema ne bom rešil/a na za to ustreznih pogovorih in sestankih v klubu. 

5.

Bom volontersko sodeloval/a pri organizaciji klubskih aktivnosti in tekem, v kolikor mi bo to dopuščal čas. 

6.

Bom pozoren/a na otrokove skrbi za njegovo klubsko opremo in lastnino, pri čemer mu bom po potrebi pomagal/a. V primeru izgube poškodovanja ali celo njegovega uničenja se zavedam moralne in denarne odgovornosti za nastalo škodo. 

7.

Bom s svojim zgledom pozitivno vplival/a na otroka, soigralce in na klubske delavce ter volontersko sodeloval/a pri promociji nogometnega kluba. 

8.

Bom ob spodbujanju otroka za nogomet ohranjal /a ravnotežje med njegovimi šolskimi in športnimi obveznostmi. Po svojih zmožnostih se bom udeleževal/a organiziranih izobraževanj s športno tematiko namenjenih staršem in skrbnikom. 

9.

V primeru nekorektnega navijanja, žaljenja otrok, staršev in ostalih prisotnih na tekmi ali treningu, se lahko tistemu, ki to počne, prepove vstop na tekme NK MENGO 28.

 

Sponzorji

alkam

max sport

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Članarina

Mesečno članarino je potrebno poravnati najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec in sicer:

 • na klubski TRR SI56 0230 1009 2490 339 oziroma
 • pooblaščeni osebi v klubu in sicer v času uradnih ur vsak četrtek med 17. in 19. uro. 

Prošnja za odlog plačevanja vadnine

Free business joomla templates