Pravilnik o plačevanju članarine NK Laby's Mengo 28

Na podlagi določil Zakon o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 61/2006, 91/2008, 102/2008 in 58/2009) in Statuta Nogometnega kluba Mengo 28 je Upravni odbor kluba na seji dne 26.07.2017 sprejel naslednji:

PRAVILNIK
O PLAČEVANJU ČLANARINE NOGOMETNEGA KLUBA LABY'S MENGO 28 ZA SEZONO 2017/2018

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik določa vrsto in način plačevanja članarine članov Nogometnega kluba LABY'S MENGO 28 (v nadaljevanju klub).

 

2. člen

Pravilnik se uporablja za vse člane, igralce, strokovne in tehnične sodelavce ter funkcionarje kluba.

 

II. ČLANARINA

3. člen

Klubsko članarino plačujejo vsi člani kluba, ki sodelujejo v procesu vadbe in tekmovanj.

Aktivni člani so vsi člani kluba, ki delujejo v selekcijah in organih kluba.

Podporni člani so vsi ljubitelji nogometa, ki niso aktivno vključeni v delo kluba.

Višina članarine oziroma prispevka, ki je del sredstev za delo in razvoj kluba je lahko tudi višji, glede na odločitev posameznika - podpornega člana kluba.

 

4. člen

Članarina je namenjena zlasti plačilu osnovnih stroškov kluba.

Članarina znaša in se plačuje:

  • pri CICIBANIH U-6, znaša letna članarina 300,00 EUR in je pavšalni znesek razdeljen na 12 mesečnih obrokov po 25,00 EUR mesečno,
  • pri selekcijah od U-7 do U-19, znaša letna članarina 420,00 EUR in je pavšalni znesek razdeljen na 12 mesečnih obrokov po 35,00 EUR mesečno,
  • pri članski selekciji in aktivnih članih kluba znaša letna članarina 50,00 EUR in se plača v enratnem znesku do 30.9. tekočega leta
  • pri podpornih članih kluba letna članarina znaša 30,00 EUR in se plača v enkratnem znesku do 30.9. tekočega leta.

5. člen

V primeru, da sta iz iste družine v klubu dva člana (otroka), se članarina za drugega zniža in sicer:

  • če je drugi otrok pri selekcijah CICIBANIH U-6, znaša znižana letna članarina 180,00 EUR in je pavšalni znesek razdeljen na 12 mesečnih obrokov po 15,00 EUR mesečno,
  • če je drugi otrok pri selekcijah od U-7 do U-19, znaša znižana letna članarina 240,00 EUR in je pavšalni znesek razdeljen na 12 mesečnih obrokov po 20,00 EUR mesečno,

Morebitni tretji član iste družine je oproščen plačila članarine.

 

6. člen

Član kluba, ki sodeluje v procesu vadbe je opravičen do znižanega plačila mesečne članarine samo če opravi manj kot 25 % treningov, zaradi zdravstvenih težav oziroma težjih poškodb (obvezno priložiti zdravniško potrdilo) in sicer se v tem primeru plača mesečna članarina v višini 15,00 EUR.

V primeru, da je starejši otrok opravičen do plačila znižane članarine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika, v mesecih njegove odsotnosti polno članarino plačuje mlajši otrok.

ŠOLSKE OBVEZNOSTI OZIROMA SLAB UČNI USPEH NI RAZLOG ZA ZMANJŠANJE PLAČILA ČLANARINE.

Član kluba oziroma njegov zakoniti zastopnik je dolžan vsako odsotnost iz treninga ali tekme sporočiti vodji ekipe ali trenerju. V nasprotnem primeru se šteje, da je NEOPRAVIČENO ODSOTEN in SE PLAČA POLNA ČLANARINA.

Podatke o prisotnosti in potrditev o opravičeni odsotnosti poda trener v svojem mesečnem poročilu.

 

7. člen

V primeru posebnega interesa kluba lahko Upravni odbor kluba, na predlog vodje nogometne šole, sprejme sklep s katerim se odloči, da je član opravičen plačevanja članarine ali, da se članu povrnejo potni in drugi stroški. V takem primeru se s članom sklene sporazum, kjer se določijo medsebojne pravice in obveznosti.

Plačila članarine so opravičeni tudi drugi člani kluba, če tako sklene Upravni odbor kluba.

 

8. člen

Mesečno članarino je potrebno poravnati najkasneje do 20. (dvajsetega) v mesecu za tekoči mesec in sicer na klubski TRR SI56 0230 1009 2490 339 oziroma pooblaščeni osebi v klubu in sicer v času uradnih ur vsak četrtek med 17. In 19. uro (v zimskem času med 16. in 18. uro).

Članarino morajo plačati vsi, ki so vključeni v proces vadbe in ravno tako tisti, ki so odsotni po lastni krivdi (tudi v primeru dopustov in drugih odsotnosti).

ŠOLSKE OBVEZNOSTI OZIROMA SLAB UČNI USPEH NI RAZLOG ZA NEPLAČILO ČLANARINE.

 

9. člen

Posameznik lahko v posebnih primerih (socialne razmere) vloži prošnjo za odlog, zmanjšanje oziroma oprostitev plačevanja za določen čas. Prošnjo skupaj z dokazilom, ki ga predstavlja odločba za otroški dodatek, starši oddajo trenerju, slednji upravnemu odboru, ki jo preuči in odloči o upravičenosti vloge in termin za odlog oziroma opravičenost plačila članarine. Po določenem roku je posameznik spet dolžan plačevati članarino ali vložiti ponovno pisno prošnjo in sicer za vsako tekmovalno leto posebej.

AVTOMATSKEGA ODLOGA OZ. OPRAVIČILA PLAČILA VADNINE NI.

Upravni odbor lahko tudi v drugih opravičenih primerih odloči, da član kluba ne plača članarine.

 

10. člen

V kolikor član kluba oziroma njegov zakoniti zastopnik ne poravna mesečne članarine, se ga opomni in se mu določi rok do katerega mora poravnati zapadle obveznosti. V kolikor članarina ni poravnana v navedenem roku, se igralcu ne omogoči sodelovanje na tekmovanjih v okviru kluba in se ga ponovno pisno opomni in se mu določi nov rok za plačilo članarine. Po preteku tega roka in ne poravnanja zapadlih obveznosti se igralcu ne omogoči udeležba na treningu in tekmovanjih v okviru kluba. Ko je obveznost poravna, upravni odbor odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v delo ekipe.
Pri zahtevku za prestop je član kluba dolžan poravnati vse zamudnine, ki so nastale od nastanka neplačane terjatve do dneva prestopa.

 

KONČNE DOLOČBE

11. člen

O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča pristojni organ NK LABY'S MENGO 28.

Ta pravilnik prične veljati s 01. 08. 2017 in velja do preklica.

Sašo Labignan
Predsednik NK LABY'S MENGO 28

Sponzorji

alkam

max sport

 

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Članarina

Mesečno članarino je potrebno poravnati najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec in sicer:

  • na klubski TRR SI56 0230 1009 2490 339 oziroma
  • pooblaščeni osebi v klubu in sicer v času uradnih ur vsak četrtek med 17. in 19. uro. 

Prošnja za odlog plačevanja vadnine

Free business joomla templates